Thông tin

Tài chính

Văn Hóa Xã Hội

Dân Số

17/06/2021 09:10 18061

Kết quả Tổng điều tra dân số và Nhà ở năm 2019 (TĐT) do Tổng Cục Thống kê thực hiện cho thấy, dân số Việt Nam đã đạt mốc trên 96 triệu người. Tốc độ tăng dân số giai đoạn 2009-2019 thấp hơn so với giai đoạn 1999-2009 giúp Việt Nam giảm thứ bậc về […]

Kết nối với chúng tôi

Chủ đề